Loader

Systemy monitoringu

System monitoringu to ważny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i odstraszenie potencjalnych zagrożeń z posiadłości oraz budynków firmowych. Innym zastosowaniem monitoringu jest kontrola pracy pracowników. Dzięki dobrze rozmieszczonemu systemowi kamer, można obserwować wszystkie wymagające uwagi miejsca i reagować na odstające od normy zdarzenia np. parking przed firmą (uszkodzenie samochodu)

Umów się z nami , aby poznać możliwości, jakie daje Ci monitoring.

Systemy dozoru można realizować w dwóch technologiach – analogowej oraz IP. Każda nich odznacza się innymi atrybutami.

Zalety systemu analogowego:

  • Niski koszt instalacji
  • Łatwa ob­słu­ga
  • Moż­li­wość pracy w każ­dych wa­run­kach oświe­tle­nio­wych
  • Naj­bar­dziej popularny sys­tem monitoringu

Plusy systemu IP:

  • Współpraca z in­ny­mi sys­te­ma­mi monitoringu
  • Moż­li­wość stworzenia du­żych i scen­tra­li­zo­wa­nych systemów wizyjnych
  • Łatwa roz­bu­do­wa oraz współ­pra­ca z no­wo­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi
  • Prze­wo­do­wa oraz bez­prze­wo­do­wa trans­mi­sja da­nych
  • Wyższa ja­kość ob­ra­zu (cyfrowa)
  • Nowoczesne roz­wią­zania, np. in­te­li­gent­nej ana­li­zy ob­ra­zu, de­tek­cji ruchu, iden­ty­fi­ka­cji ta­blic re­je­stra­cyj­nych
Back To Top